Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Revolum Lighting

Zártkörűen működő Részvénytársaság

Adatkezelési Nyilatkozata

 

 

 

Preambulum

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

 

Tiszteletben tartja munkavállalói, vásárlói, vendégei, a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerei, továbbá a http://revolum.hu/ oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az érintettek érdekeit nem sértő, saját jogos érdeke, továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel.

 

 

Adatkezelés alapelvei

 

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja:

 

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

 

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.

 

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

 

A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

 

A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet. 

 

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 

Érintettek tájékoztatása

 

Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.

 

Az Adatkezelő munkáját segítő alkalmazottai, partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

 

 

Értelmező rendelkezések:

 

1.     adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.

 

2.     adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.     adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

4.     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő:

 

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

Revolum Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhelye:

1136 Budapest, Balzac utca 37. mf. 2.

tevékenység végzésének helye:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

cégjegyzék szám:

01-10-049680

adószáma:

26232285-2-41

honlap:

http://revolum.hu/  

e-mail. cím:

info@revolum.hu; info@shoprenter.hu

telefon:

+361/234-5012;

+3670/365-9956;

+3620/556-6590

 

Az adatkezelő honlapját a saját maga által működteti és a személyes adatokat a saját (felhő alapú) szerverén tárolja.

 

5.                   adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében – vele kötött megbízási szerződés alapján - személyes adatokat kezel.

Az Adatkezelők kijelentik, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján, célnak megfelelően használják, azon céltól eltérő más adatkezelési műveletet nem végeznek. Az adatfeldolgozás tiszteletben tartják az érintettek személyes adatait és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

 

6.     adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

7.     adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

8.     adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

9.     adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

11. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;

 

12. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;

 

13. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;

 

14.               címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

15. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

 

16. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

17. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

18. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

 

19. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

 

20. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

21. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 

az adatkezelő Személyes adataidat az alábbi jogcímeken kezeli:

 

Az Adatkezelő tevékenysége kiterjed az üzleti partnereivel kötött szerződések teljesítésére, áruházi értékesítésre és a  https://revolum.myshoprenter.hu/ linkről elérhető web-áruházon keresztül történő értékesítésre. E körben az alábbi jogcímeken kezeli a természetes személyek személyes adatait.

 

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

 

Szerződés teljesítése körébe tartozik, az Adatkezelő által kötött vállalkozási szerződések teljesítése és vásárlói részére történő értékesítés:  

 

Vásárlók és szerződéses partnerek személyes adatai:

 

neve/elnevezése; lakcíme/ székhelye; szállítási címe; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe

 

Az adatok kezelésének a célja a vonatkozó írásbeli szerződések (megrendelések, szolgáltatások) megkötése, szerződések teljesítése, valamint kapcsolattartási adatok megadása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon telephelyén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. A személyes adatokat a szerződés megkötésétől/ létrejöttétől a szerződéses jogviszony fennállásáig, illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejéig kezeli.

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

 

A vásárlók és szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:

 

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma

 

A vásárlók és szerződéses partnerek adatinak kezelése a vásárlásokra, teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása céljából történik.

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon telephelyén, valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja, illetve továbbítja a könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó részére. A vásárlásokról online számlázó program segítségével számlát állít ki. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

 

Az Adatkezelő, web-áruházában lehetővé teszi vásárlói számára, hogy vásárlói fiókot hozzanak létre. A vásárlói fiókban vásárló nyomon követheti vásárlásait, láthatja a vásárolt termékek kézbesítési idejét és megőrizheti a vásárlásról kiállított számláit. E körben az Adatkezelő a vásárló alábbi személyes adatait kezeli:

e-mail címe; jelszava; …..

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja és a vásárlói fiók törléséig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

 

---

 

Az Adatkezelő, weblapján lehetővé teszi az érdeklődök számára, hogy a megadott telefonszámain és  telefonszámon és e-mail címein keresztül kapcsolatba lépjenek vele. A kapcsolattartási pontokon az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére, megrendelést adhat le és házhozszállítást kérhet. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

 

neve; telefonszám; e-mail cím; szállítási cím

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

 

---

 

Az Adatkezelő honlapján lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy feliratkozzanak elektronikus hírlevelükre. E körben kezeli az érintettek

 

nevét; e-mail címét

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

 

 

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

 

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Adatkezelési tevékenysége során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben az Adatkezelőt a hatóság illetve bíróság felszólítja az adatszolgáltatásra és kiadásra, az Adatkezelő köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos körét szerződéses partneritől, közvetett módon veszi át, illetve Adatfeldolgozó – és szerződéses partnerei részére adja át (adattovábbítás). Az Adatkezelő, harmadik ország, vagy nemzetközi szervezet részére folytatott adattovábbítás során betartja a GDPR V. fejezetében foglaltakat annak biztosítása érdekében, hogy a természetes személyek részére garantált védelem szint semmilyen formában ne sérüljön.

Adatvédelmi incidens

 

 

Az Adatkezelő az általa illetve Adatfeldolgozó által kezelt adatokkal kapcsolatos bármilyen adatvédelmi jogsértés bejelentésére office@revolum.hu elektronikus elérhetőséget működteti.

 

Az Adatkezelő garantálja, hogy a megadott elérhetőséget folyamatos ellenőrzés alatt tartja.

 

Az Adatfeldolgozó a lehetséges adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 24 órán belül elektronikus módon köteles az Adatkezelő felé jelenteni.

 

Az Adatfeldolgozó által megküldött, vagy saját hatáskörben tudomásra jutott adatvédelmi jogsértés bejelentést vagy belső rendszerében észlelt jogsértés gyanúját 48 órán belül megvizsgálja és dönt arról, hogy a lehetséges jogsértés kockázatot jelent-e az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

 

Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nem történt adatvédelmi jogsértés, úgy erről az Adatkezelő tájékoztatja az esetleges bejelentőt és lezárja az ügyet.

 

Abban az esetben, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az illetékes felügyeleti hatóság felé történő bejelentés mellőzhető.

 

Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy jogsértés történt, azt az Adatkezelő

 

a.        a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóság felé

 

b.       Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, a megtett bejelentésben az Adatkezelő megjelöli a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben közli.

 

c.        Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nagy kockázattal járó jogsértés történt a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi jogsértés jellegét és közli a felügyeleti hatóság felé kötelezően tett bejelentés adattartalmát és felvilágosítást ad mindazon lépésekről, melyekkel az érintett megvédheti magát a jogsértés következményeitől. Az érintett részére adott tájékoztatást minden esetben külön üzenet formájában (e-mailen, ennek hiányában postai levél útján, ennek hiányában sms üzenetben) továbbítom.

 

Nem szükséges az érintett adatvédelmi jogsértésről való tájékoztatása, ha az Adatkezelő:

 

·         megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajt végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazza;

 

·         az adatvédelmi jogsértést követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 

·         a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Adatkezelő az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján (honlapunkon közlemény közzétételével) tájékoztatja, vagy hasonló intézkedést tesz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 

Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól is.

 

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

 

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

 

Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megilleti őket a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

 

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett peres úton, bíróság előtt kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

 

 

Érintettek jogai és érvényesítésük

 

Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.

 

 

a)       hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.

 

b)      helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük

 

c)       törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i).                 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 

(ii).               az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

(iii).             az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;

 

(iv).             a személyes adatot jogellenesen kezeltük;

 

(v).                alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

 

d)      adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

 

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

e)       korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

 

f)        adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

 

g)       tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.

 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

·         megvizsgáljuk,

·         annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és

·         döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

 

 

Hatályos 2022.06.01